Registerbeskrivning

INFORMATION ENLIGT ARTIKEL 13 I GDPR

Föreningens namn och kontaktuppgifter

HiA-Hörselskadade i Arbetslivet rf

Stocksundsvägen 11

65610 Korsholm

Hia.horsel@gmail.com

 

Medlemsregistrets ändamål och den lagliga grunden

Medlemsregistrets ändamål är att möjliggöra och dokument föreningens verksamhet och organisation samt att förverkliga föreningens och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter.

 

Den rättsliga grunden för medlemsregistret är artikel 6.1.c (rättsliga förpliktelser) och artikel 9.2.d(behandling av särsklda kategorier av personuppgifter). Beträffande nationell lagstiftning finns stadganden i föreningslagen och bokföringslagen.

 

Mottagare av personuppgifterna

Personuppgifterna hanteras av föreningens styrelse samt av  anställda vid Svenska Hörselförbundet rf. Uppgifterna i medlemsregistret överlämnas inte till någon utomstående.

Lagringsperioden

Uppgifterna lagras så länge medlemskapet fortgår och raderas därefter ur medlemsregistret. Medlemsuppgifterna finns i bokföringsmaterialet. Lagringstiden för verifikat är sex år och bokföringsböcker 10 år.

Rättigheter

Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter. Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att begära radering av sina uppgifter. Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att begära radering av sina uppgifter  eller att begränsa eller invända mot behandlingen. Rätten till dataportabilitet är med stöd av artikel 20.1.a och 20.1.b inte möjligt att utöva.

 

Klagomål

Personer som finns  upptagna i medlemsregistret har rätt att inge klagomål till Dataskyddsmyndigheten.

 

Skydd

Föreningslagen förutsätter att föreningen upprätthåller en förteckning över samtliga  medlemmar. Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att vara medlem i föreningen.

De uppgifter som samlas in är: medlemmarnas namn, postadress, e-postadress och födelseår.

 

 

18.5.2018

Styrelsen